A 08 december 2017

 

Ammoniakuitstoot bij de bron aangepakt

Met het flankerend beleid naar aanleiding van de Verordening Natuurbescherming wil de provincie alternatieven voor luchtwassers onderzoeken. Op lange duur wil de provincie af van zogenaamde end-off-pipe systemen. Met de innovatieve stalsystemen wil men de ammoniakuitstoot bij de bron aanpakken en op die manier een schonere stallucht creëren voor de dieren en de mensen die er in werken.

Rundveehouderij

Voor melkkoeien wordt momenteel een stal onderzocht waar de vloer met gootjes is uitgevoerd waardoor de gier wegloopt naar een gierput. De vaste mest wordt met een mestrobot naar een andere put afgevoerd. Scheiden bij de bron, zodat de gier en vaste mest niet bij elkaar komen. Mogelijk ook een alternatief voor het jongvee. Met de huidige vloersystemen voor melkvee zijn zeer wisselende ervaringen bij jongvee. Pootgebreken en de dikkere mest zijn de meeste ergernissen. Er is dus nog verder onderzoek nodig.
 

Varkenshouderij

Onlangs heeft de provincie een subsidie toegekend voor de Stal van de toekomst, die door de Hoeve gerealiseerd gaat worden. In deze stallen zal de mest dagelijks uit de stal afgevoerd worden om te voorkomen dat ammoniak ontstaat in de stal. Dit wordt dagontmesting genoemd. De mest wordt daarna gescheiden, de dunne gaat terug de stal in en de dikke mest gaat de vergister in of wordt afgevoerd. Op zijn vroegst worden de emissiefactoren hiervan in 2020 in de Regeling ammoniak en veehouderij opgenomen.

In die tijd ontstaan er wellicht nog meer alternatieven?

Hou rekening met toekomstige regels

Bij beide innovatieve stallen gaat de mest snel de stal uit om ammoniak, geur en methaan niet te laten ontstaan. Hiermee verbetert ook het stalklimaat voor koeien, varkens en verzorgers. Daarnaast is verse mest beter te scheiden en voor een goed vergistingsresultaat is verse mest ook beter. Kortom: langdurige mestopslag onder de stal heeft zijn langste tijd gehad. Voor 1 januari 2020 zullen veel bedrijven een nieuwe aanvraag in moeten dienen, waarbij aan de nieuwe regels van 2022 voldaan wordt. Met deze wetenschap en doorontwikkeling van de innovatieve stalsystemen kunt u alvast rekening houden bij het aanpassen van uw bedrijf. 

meer nieuws