A 08 januari 2018

Fosfaatrechtenstelsel van start

Vanaf 1 januari is het fosfaatrechtenstelsel van kracht. De generieke korting is definitief vastgesteld op 8,3%.  RVO stuurt tot en met 14 januari de beschikking naar alle veehouders. We adviseren deze beschikking goed te controleren. Kloppen de rechten met uw eigen administratie? Zo niet, dan is het nu tijd om in actie te komen!

Voorziening voor onevenredig benadeelden

In de wet is een voorziening opgenomen om ondernemers te compenseren die onevenredig benadeeld worden door de toepassing van de peildatum van 2 juli 2015. Je kunt gebruikmaken van deze voorziening als het aan jouw toegekende fosfaatrecht door buitengewone omstandigheden minimaal 5% lager uitvalt. Kun je dit aantonen en meldt je dit via mijn.rvo.nl? Jouw fosfaatrecht wordt opnieuw berekend aan de hand van jouw gegevens zonder die buitengewone omstandigheden Bijzondere omstandigheid

Wanneer is sprake van bijzondere omstandigheid?

Hier is sprake van als er op 2 juli 2015 met melkvee minimaal 5% minder kilogrammen fosfaat is geproduceerd door:

 • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de 1e graad;
 • diergezondheidsproblemen op het bedrijf;
 • vernieling van (een deel van) de melkveestallen;
 • bouwwerkzaamheden, zoals verbouwing van de stal.

Er zijn twee extra soorten knelgevallen binnen de regeling voor fosfaatrechten in de melkveehouderij.

Voldoe je aan de voorwaarden voor de knelgevallen? Stuur dan vóór 1 april 2018 je digitale verzoek naar RVO.

Knelgeval “nieuw gestarte bedrijven”

Er zijn melkveebedrijven die voor 2 juli 2015 zijn gestart en op die datum nog niet volledig operationeel waren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een omgevingsvergunning die voor 2 juli 2015 is verleend voor het oprichten van een bedrijf voor het houden van melkvee. Óf een voor 2 juli 2015 ingediende melding activiteitenbesluit milieubeheer voor het houden van melkvee. De omgevingsvergunning of melding activiteitenbesluit is verleend aan de landbouwer die het verzoek doet.
 • Je bent financiële verplichtingen aangegaan voor 2 juli 2015, die je niet meer ongedaan kunt maken.
 • Je bent tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 gestart met de productie van melk bestemd voor consumptie of verwerking.
 • Op 1 januari 2018 heb je minimaal 15 melk- en kalfkoeien.
 • Je hebt geen aanspraak gemaakt op de voorziening  voor ophoging van fosfaatrechten door een overname van een beëindigd bedrijf in de periode tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018.

Knelgeval “Natuur en infrastructuur”

Heb je op 2 juli 2015 tijdelijk minder melkvee gehouden? Óf beschikte je in 2015 over minder fosfaatruimte door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur? Als je voldoet aan de volgende voorwaarden kun je het aantal fosfaatrechten laten verhogen:

 • Je hebt minimaal 5% minder fosfaatrechten toegekend gekregen doordat je minder landbouwgrond in gebruik had bij het bedrijf en/of een kleinere veestapel door een natuurontwikkelings- of infrastructuurproject.
 • Er is sprake van een ongewone en tijdelijke situatie. Deze hangt direct samen met de ontwikkeling van het publieke project. Verhuur of verpacht je grond aan natuurorganisaties of terreinbeherende organisaties, zonder dat er sprake is van ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden? Dan beschouwt RVO dit niet als een bijzondere omstandigheid.

Uitgeschaard vee

Heb je op 2 juli 2015 dieren uitgeschaard? Dan kunt je vanaf 1 januari 2018 op de website van RVO een verzoek insturen om je fosfaatrecht op te hogen. Daar lees je ook aan welke regels en voorwaarden je moet voldoen.

Wacht niet te lang, stuur tijdig je verzoek in!

 

Heb je vragen? Neem contact op met Melissa van de Kam via 06-46 60 82 66 of stuur een e-mail naar melissa@boerenwet.nl